Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Tenzij anders overeengekomen zijn alle verbintenissen die door onze firma Spendless | NGX3 BV (hierna “NGX3”) worden aangegaan onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op documenten van de klant.

2. Offertes – bestellingen – correspondentie

De bestellingen van onze klanten worden slechts als definitief beschouwd na een uitdrukkelijke aanvaarding door een persoon daartoe gemachtigd door NGX3. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle correspondentie (facturen, berichten, rapporten, …) haar elektronisch worden verstuurd, via niet beveiligde e-mail, en dit naar het adres van de contactpersoon van de klant vermeld op de site van NGX3. Die correspondentie kan in geval van betwisting als bewijs dienen.

3. Leveringsmodaliteiten

Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde duur van één (1) jaar of meerdere jaren en kan slechts na uitdrukkelijk akkoord (tenzij anders overeengekomen in het samenwerkingscontract) daartoe verlengd worden. De verplichtingen van NGX3 worden evenwel opgeschort tot op het moment van de betaling van de abonnementsprijs door de klant. Vanaf dat ogenblik krijgt de klant toegang tot de programma’s van NGX3.

4. Betaling

De betaling van de prestaties geschiedt bij wijze van vooruitbetaling. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van NGX3, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op overeenkomstig de bepalingen van de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag van de factuur. Bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.

5. Zekerheden

NGX3 behoudt zich het recht voor van de klant een zekerheid te eisen zoals zij nodig acht, alsook om bij gebreke van de gevraagde zekerheid de diensten op te schorten zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht van NGX3 om volledige schadevergoeding te vorderen van de klant.
Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar facturen geeft de klant in pand ten voordele van NGX3 (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen (a) die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant en in bezit van NGX3 zouden zijn of komen of (b) die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van NGX3 is in alle geval beperkt tot maximaal het bedrag aan vergoedingen ontvangen voor de prestaties die als gebrekkig zou worden weerhouden. In geen geval is NGX3 aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. In geval van aansprakelijkheid van NGX3 wegens laattijdige dienstverlening, is de schade beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen vergoeding. Tenzij anders overeengekomen zijn de leveringstermijnen niet bindend.

7. Verbreking – opzegging

Bij voortijdige beëindiging van het abonnement door de klant blijft de klant de integrale abonnementsprijs verschuldigd, bij wijze van verbrekingsvergoeding.

8. Bevoegdheid

Alle overeenkomsten afgesloten met NGX3 zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.