Privacy

Spendless | NGX3 BV verbindt zich ertoe de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van de Website te respecteren en te beschermen, onder naleving van de Belgische privacy wetgeving en van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Gegevens die door NGX3 BV worden verzameld

Uw persoonsgegevens worden door NGX3 BV verzameld wanneer u gebruik maakt van de applicatie(s) van NGX3 BV, zich hiervoor registreert, of op enige andere wijze met NGX3 BV communiceert. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adres gegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer
 • Mobiel nummer

De persoonsgebonden gegevens binnen ons applicatieplatform worden enkel verwerkt op basis van een contractuele overeenkomst met bijhorende verwerkingsovereenkomst tussen NGX3 en uw werkgever (Business 2 Business - de klant).

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van NGX3 BV en zullen niet worden doorgegeven aan derden. NGX3 BV gebruikt geen persoonsgegevens voor direct marketing of voor marktonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen door NGX3 BV uitsluitend worden aangewend om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren en met name te gebruiken voor volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van de opdracht en taken van NGX3 BV aan de klant die de persoonsgegevens ter beschikking stelt;
 • ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NGX3 BV met het oog op een optimalisatie van haar dienstverlening, het verkrijgen van betere voorwaarden van telecommunicatiebedrijven,...
 • om u te informeren over onze diensten en evoluties via nieuwsbrieven

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Binnen een contractuele samenwerking met een werkgever (bedrijf).
 • Via nieuwsbrief inschrijvingsformulier op onze website
 • Enz.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met een maximum van 3 jaar. Indien gewenst dan kan de klant een andere termijn vastleggen.

Voor nieuwsbrieven wordt er een opt-in/opt-out mogelijkheid voorzien.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is om onze doeleinden optimaal te vervullen.

Automatische verwerking

In de contractuele samenwerking met onze opdrachtgever (werkgever) voorzien we een gedeeltelijke automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens. De adviezen omtrent verbetering/optimalisatie worden niet-automatisch genomen.

Beveiliging van de gegevens

NGX3 BV neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend actieplan, een privacy verklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Gebruik van Cookies

Met het oog op de verbetering van de dienstverlening maakt deze Website gebruik van Cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst, teneinde de communicatieverzending te vergemakkelijken of een door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die cookies kan de Website uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. De gebruiker wordt er op gewezen dat, wanneer hij de installatie van cookies op de harde schijf van zijn computer zou weigeren, mogelijks bepaalde pagina’s en/of diensten van de Website voor de gebruiker niet toegankelijk zullen zijn.

Rechten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • AVG - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: info@ngx3.be

Contactgegevens

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van NGX3. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen:

NGX3 BV
Klein Frankrijkstraat 11
9600 Ronse (BELGIUM)
info@ngx3.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door NGX3 BV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop NGX3 BV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl/contact